نحوه خرید و فروش در این پهنه به صورت سهام های 50و20 متری می باشد، که قیمت آن ها به دو عامل بستگی دارد: 1. تاریخ ثبت نام(99،98) 2.سنوات خدمتی عضو ارتش که خرید کرده است.

پروژه در اتوبان حکیم ضلع شمالی باغ گیاه شناسی واقع شده است .

یکی دیگر از پهنه های چیتگر که متعلق به ارتش جمهوری اسلامی می باشد، پهنه D ارتش است که هم اکنون در مرحله نیلینگ واجرای فنداسیون می باشدکه پیش بینی شده برج های پهنه D ارتش در سال 1404 تحویل اعضاء خواهد شد لازم به ذکر است که از ابتدای سال 1401 انتخاب واحدسهام های پهنه D آغاز شده است.نحوه خرید وفروش در این پهنه به صورت سهام های 50 متری و20 متری می باشد که قیمت آن ها به سه عامل بستگی دارد. این پروژه به بزرگراه های حکیم و همت دسترسی دارد.
تاریخ ثبت نام (98،99) ، سنوات خدمتی اعضاء ارتش ، امتیاز طرح حکمت

پیشنهادهای مرتبط

پروژه N1-N6
پروژه B1-B3
پروژه D1-D2