مشاوره

هم اکنون در شهریور ماه 1400 تعاونی های انتخاب واحد شده شامل آماد پشتیبانی و لشگر 27 و رزمند و نیرو قدس و آماد دوکوهه و هوا فضا و نیروی زمینی به صورت متری خرید و فروش می شود و متری 21 به بالا می باشد. آماد پشتیبانی بلوک های C3 , C4 آماده سکونت می باشد. بلوک های رزمنده و لشگر 27 بخشی به صورت امتیازی و بخشی به صورت متری خرید و فروش می شود و بلوک های ستاد کل به صورت کامل امتیازی می باشد.

​​​​​​دارای 4 تیپ A, B, C, D می باشد. پلان و نقشه تیپ A شهید خرازی اردستانی برج های تیپ A مستطیل شکل هستند و دو برج تیپ A کنار هم و در وسط دو برج با تیپ B قرار دارند همانطور که در شکل مشاهده میکنید به صورت B, A, A, B قرار گرفته اند. و هر برج تیپ A دارای 29 طبقه که شامل 25 طبقه مسکونی، 3 طبقه منفی و 1 طبقه لابی می شود و در هر طبقه ما 6 واحد که در کل دارای 150 واحد می شود چون برج دارای 25 طبقه مسکونی می باشد در نتیجه 25 ضرب در 6 برابر با 150 واحد می شود که دارای متراژ های 128 متری، 104 متری، 27 متری ، 115 متری، 110 متری و 128 متری می باشد. واحد شماره 1: 127 متر واحد شماره 2: 104 متر واحد شماره 3: 128 متر واحد شماره : 115 متر واحد شماره 5: 110 متر واحد شماره 6: 128 متری می باشد. بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن هوا فضا : این تعاونی شامل واحدهای A1، A2 تعاونی می باشد که واحدهای شماره 1 و 2 و 3 دارای ویو شهر بازی هزار و یک شهر می باشد.بهترین نقشه مربوط به واحدهای 1 و 2 می باشد که از پرتی کمتری نسبت به واحد 3 برخوردار است. ​​​​​​بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن قدس : این تعاونی شامل واحد های A3 ,A4 می باشد ، این واحد ها از نظر چشم انداز و ویو مانند تعاونی مسکن هوا فضا می باشد در واقع دارای موقعیت یکسان هستند. بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن نیروی زمینی : این تعاونی شامل واحد های A5 , A6 , A11 , A12 می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونی ویو و چشم انداز خاصی ندارد. در بلوک های A5 , A6 نقشه بر عکس می شود. بررسی پلان و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی شامل واحدهای A7, A8 , A9 , A10 می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونثی دارای ویو و چشم انداز خاصی نمی باشد. بلوک A7 , A8 مثلث برعکس بوده و A9 , A10 از نظر نقشه معکوس آنها هستند. بررسی پلان ونقشه واحد های A در تعاونی مسکن لشگر 27 : این تعاونی شامل واحد های A15 , A16 می باشد. نقشه آنها به صورت مثلث برعکس می باشد. واحد های A16 دارای چشم انداز و ویو باز هستند. این بلوک واحد های 127 متری ، 110 متری و 108 متری دارای ویو به سمت حکیم می باشند و دارای نور جنوب هستند. پلان و نقشه تیپ B شهید خرازی اردستانی برج های تیپ B به شکل مربع بوده و دو طرف برج های تیپ A قرار دارند و دارای 23 طبقه که شامل 20 طبقه مسکونی 2 طبقه منفی و 1 طبقه لابی می شود. هر طبقه 8 واحد با متراژ تقریبی 110 متری را داراست. که 8 ضرب در 20 در مجموع دارای 160 واحد می باشند. واحد های شماره 1 : 105 متری واحد های شماره 2 : 110 متری واحد های شماره 3 : 116 متری واحد های شماره 4 : 105 متری واحدهای شماره 5 : 110 متری واحد های شماره 6 : 112 متری واحدهای شماره 7 : 113 متری واحد های شماره 8 : 110 متری می باشد. بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن هوا فضا : این تعاونی شامل واحدهای B1 , B2 می باشد. که واحدهای شماره 1 و 2 و 3 و 4 ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های شماره 5 و 6 و 7 و 8 دارای چشم انداز جنوبی و رو به واحد های نیروی زمینی ارتش دارند. بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن دو کوهه : این تعاونی دارای واحدهای B3 , B4 می باشد. که واحد های شماره 1 و 2 و 3 و 4 ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو جنوبی و رو به واحدهای رزمنده دارند. بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی دارای واحد های B7 , B8 , B9 , B10 هستند که بلوک B9 واحدهای شماره 1 و 8 دارای چشم انداز اردستانی هستند و بقیه واحد ها ویو خاصی ندارند. بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن نیروی زمینی : این تعاونی دارای واحدهای B5 ,B6, B11 , B12 می باشد که بلوک B12 واحدهای 4 و 5 ویو شرق را دارد. بررسی پلان و نقشه واحد های B در تعاونی مسکن لشگر 27 : این تعاونی دارای واحدهای B15 , B16 می باشد. که بلوک B16 واحد های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 داری ویو باز می باشد. ​​​​​​​ پلان و نقشه تیپ C شهید خرازی اردستانی ​​​​​​​ برج های تیپ C در دو ردیف کناری اول پروژه از سمت همت قرار دارد و در واقع در 4 جهت مختلف می باشند که به شکل 8 ضلعی هستند و دارای 29 طبقه شامل 25 طبقه مسکونی 3 طبقه پارکینگ و 1 طبقه لابی می باشد. در هر طبقه 8 واحد با متراژ تقریبی 110 متری وجود دارد که 8 ضربدر 25 می شود 200 واحد در کل. واحدهای شماره 1 : 119 متری واحد های شماره 2 : 109 متری واحدهای شماره 3 : 109 متری واحدهای شماره 4 : 122 متری واحدهای شماره 5 : 122 متری واحدهای شماره 6 : 109 متری واحد های شماره 7 : 109 متری واحدهای شماره 8 : 119 متری بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن ستاد کل : این تعاونی دارای واحدهای C1 , C2 می باشد. که واحدهای 1 و 2 و3 و4 و8 در این بلوک ها دارای ویو خوبی هستند. بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن آماد پشتیبانی : این تعاونی دارای واحدهای C3 , C4 می باشد. که واحدهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 در این بلوک ها دارای ویو خوبی می باشد. بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی دارای واحد های C5 , C6 می باشد. واحدهای 1 و 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو جنوبی و باز می باشند. پلان و نقشه تیپ D شهید خرازی اردستانی برج های تیپ D از سمت همت آخر پروژه و از سمت حکیم ابتدای پروژه خرازی قرار دارند. این بلوک ها دارای 23 طبقه شامل 20 طبقه مسکونی و 2 طبقه پارکینگ و 1 اطبقه لابی می باشد هر طبقه شامل 6 واحد با متراژ تقریبی 110 متر می باشد.

منطقه 22 تهران تقاطع اردستانی همت

1- پارکینگ 2- انباری 3- شوتینگ 4-سالن ورزشی 5- سالن اجتماعات 6- سیستم اطفا حریق 7-سیستم سرمایش و گرمایش: چیلر مرکزی 8- دارای 4 لاین آسانسور 9- دسترسی به حکیم ، همت، بلوار پژوهش، اتوبان شهید فهمیده می باشد 10- نزدیک مراکز توریستی ایران مال، شهر بازی هزار و یک شب، دریاچه چیتگر، پارک جنگلی چیتگر و باغ ملی گیاه شناسی و خرگوش دره می باشد 11- این پروژه در کنار روستای وردیش واقع شده است 12- در نزدیکی مترو ورد آورد، چیتگر و ایران خودرو است.

همان طور که عنوان شد پروژه شهید خرازی توسط تعاونی های مختلفی مدیریت می شود که در کل مجموعه 5 تعاونی به عنوان تعاونی مادر مشغول فعالیت بوده و برخی از آن ها دارای زیر مجموعه هایی نیز می باشند. این تعاونی های اصلی و مادر تعداد واحدهای مشخصی را در اختیار داشته و به صورت جداگانه مسئولیت ساخت آن ها را به عهده دارند که در کل شرایط زیر را در این مجموعه فراهم کرده است. تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی تعاونی پارس کاشانه – تعاونی آماد دو کوهه – تعاونی نیروی قدس 2376 واحد تعاونی مسکن سپاه حضرت رسول(ص) تعاونی رزمنده – تعاونی مسکن لشکر 27 1180 واحد تعاونی مسکن هوا فضا 812 واحد تعاونی مسکن نیروی زمینی تعاونی لشکر 10_ تعاونی سیدالشهدا 700 واحد تعاونی مسکن ستاد کل تعاونی آب و فاضلاب ـ تعاونی انرژی اتمی 464 واحد

شهرک شهید خرازی یکی از پروژه های مسکونی در حال انجام در منطقه 22 تهران است که توسط تعاونی های مختلف سپاه مدیریت شده و به سرعت در حال پیشرفت می باشد. این پروژه که عملیات اجرایی آن در مرحله نازک کاری می باشد؛ در زمینی به وسعت 38.5 هکتار طراحی و پیاده سازی شده است. در طراحی این شهرک بزرگ 44 بلوک با تعداد طبقات متفاوت را شاهد هستیم و روند اجرا و ساخت هر کدام از بلوک های مجموعه را یکی از 5 تعاونی زیر مدیریت می کند. تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی تعاونی مسکن سپاه حضرت رسول(ص) تعاونی مسکن هوا فضا تعاونی مسکن نیروی زمینی تعاونی مسکن ستاد کل

مشاوران پیش فروش

Paris

امیر عبدالهی

09123109984

Paris

حمید ابراهیمی

09125044541

Paris

محسن برومند

09123504059

مشاوران رهن و اجاره

Paris

علی مرادزاده

09034979616

Paris

بابک نقدی

09011335494

Paris

فرشید کشاورز

09307073288

مشاوران فروش

Paris

حمید عزت پور

09191616079

Paris

شهرام مرادی

09125781168

Paris

محمد رضویان

09194759164

ارتباط با ما

تهران،انتهای همت غرب،میدان ساحل، مجتمع تجاری ساحل،واحد 21

amlakdan22@gmail.com

پیشنهادهای مرتبط